Samtemdo8_v1legacy

Samtemdo8_v1legacy has not provided any additional information.